VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN

 
Trụ sở: Nhà A17; Tầng 6, 7 nhà A28, Tòa nhà Ươm tạo công nghệ số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: GS. TS. Nguyễn Huy Hoàng

Phó Viện trưởng: PGS. TS. Lê Thị Thu Hiền
                              TS. Lê Tất Thành

Viện Nghiên cứu hệ gen được thành lập theo Quyết định số 1040/QĐ-KHCNVN ngày 06/08/2012 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Từ năm 2017, Viện Nghiên cứu hệ gen là tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 60/2017/NĐ-CP ngày 15/05/20217 của Chính phủ; hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 1731/QĐ-VHL ngày 08/08/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A17; Tầng 6, 7 nhà A28, Tòa nhà Ươm tạo công nghệ số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024. 37918010
Email: vanthu@igr.vast.vn
Website: www.igr.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: GS.TS. Nguyễn Huy Hoàng
Phó Viện trưởng: PGS. TS. Lê Thị Thu Hiền
  TS. Lê Tất Thành
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

-Chủ tịch Hội đồng khoa học: GS. TS. Nông Văn Hải
- Phó Chủ tịch HĐKH: PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng
- Thư ký HĐKH: TS. Nguyễn Đăng Tôn

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng:

Viện Nghiên cứu hệ gen có chức năng nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và phát triển công nghệ mới về hệ gen người và các sinh vật khác.

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu cơ bản, ứng dụng về hệ gen người và y học hệ gen.
- Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về hệ gen động vật, thực vật và vi sinh vật đặc hữu của Việt Nam.
- Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong các lĩnh vực omics, tin sinh học và các lĩnh vực liên quan.
- Phát triển công nghệ, triển khai và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hệ gen học và các lĩnh vực khác có liên quan.
- Tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực omics, tin sinh học, giám định gen, tư vấn xây dựng các phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học, hệ gen học và các lĩnh vực khác có liên quan.
- Đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực hệ gen học và các lĩnh vực khác có liên quan.
- Hợp tác, hội nhập quốc tế về hệ gen học và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các đơn vị chuyên môn

1. Phòng Hệ gen học người
2. Phòng Phân tích hệ gen
3. Phòng Hệ gen học môi trường
4. Phòng Hệ gen chức năng
5. Phòng Đa dạng sinh học hệ gen
6. Phòng Hệ gen học vi sinh
7. Phòng Hệ gen học miễn dịch

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ  
- Phòng Quản lý tổng hợp  
 
Tổng số: 63 người

- Số biên chế:19
- Số hợp đồng: 44
- Giáo sư: 02
- Phó Giáo sư: 04
- Tiến sỹ: 22
- Thạc sỹ: 25
- Cử nhân: 16

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ

- Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo chức năng và nhiệm vụ của Viện;
- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực gen người và các sinh vật đặc hữu và các lĩnh vực y sinh có liên quan.
- Tham gia đào tạo sau đại học tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Mở, …

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT
  • Năm 2021, Viện có tổng số 78 công trình khoa học đã được công bố, trong đó có 32 công trình đăng trên các tạp chí quốc tế (16 bài SCI, 11 bài SCI-E, 01 bài VAST1 và 04 bài trên tạp chí quốc tế không thuộc danh sách SCI/SCI-E nhưng có mã chuẩn ISSN) và 46 bài trên tạp chí quốc gia và tạp chí chuyên ngành trong nước. Viện đã xuất bản 02 cuốn sách chuyên khảo ngành khoa học tự nhiên và công nghệ.
  • Viện Nghiên cứu hệ gen tiếp tục chủ trì thực hiện 07 đề tài cấp nhà nước, 10 nhiệm vụ do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ, 13 nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, một số đề tài nhánh và nhiệm vụ khác, theo 4 hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu về hệ gen học người, nghiên cứu về hệ gen học động vật, nghiên cứu về hệ gen học thực vật và nghiên cứu về hệ gen vi sinh vật và côn trùng.
  • Số NCS được đào tạo tại đơn vị là: 19
  • Số NCS là cán bộ của đơn vị đang đào tạo ở nước ngoài: 04

 

 
Website: www.igr.ac.vn