VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN

 
Trụ sở: Nhà A17; Tầng 6, 7 nhà A28, Tòa nhà Ươm tạo công nghệ số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: GS. TS. Nguyễn Huy Hoàng

Phó Viện trưởng: TS. Lê Tất Thành

Quyết định thành lập
Ngày 6/8/2012, Chủ tịch Viện Châu Văn Minh đã ký Quyết định số 1040/QĐ-KHCNVN về việc thành lập Viên Nghiên cứu hê ̣gen trực thuôc Viện Khoa học và Công ̣nghê ̣Viêt Nam. ̣

Ngày 19/2/2013, Chủ tịch Viên Hàn lâm Khoa học và Công nghê ̣Viêt Nam đã ̣ký Quyết định chuyển đổi tổ chức Viên Nghiên cứu hê ̣gen trực thuộc Viện Khoa học ̣và Công nghê ̣Viêt Nam thành Viên Nghiên cứu hê ̣gen trực thuộc Viên Hàn lâm Khoa ̣học và Công nghê ̣Viêt Nam. ̣

Ngày 17/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 60/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong đó quy định rõ Viện Nghiên cứu hệ gen là tổ chức khoa học công nghệ công lập, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A17; Tầng 6, 7 nhà A28, Tòa nhà Ươm tạo công nghệ số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024. 37918010
Email: vanthu@igr.vast.vn
Website: www.igr.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: GS.TS. Nguyễn Huy Hoàng
Phó Viện trưởng: TS. Lê Tất Thành
   
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

-Chủ tịch Hội đồng khoa học: GS. TS. Nông Văn Hải
- Phó Chủ tịch HĐKH: PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng
- Thư ký HĐKH: PGS. TS. Nguyễn Đăng Tôn
- Ủy viên: 12 ủy viên

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng:

Nghiên cứu cơ bản, ứng dụng, phát triển công nghệ, tư vấn, cung cấp giải pháp và đào tạo nguồn nhân lực về hệ gen người, hệ gen các sinh vật, y-sinh-dược học và các lĩnh vực khác liên quan.

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu cơ bản, phát triển và ứng dụng dữ liệu lớn về hệ gen người, hệ gen động vật, thực vật, vi sinh vật và các sinh vật khác. 
- Phát triển, chuyển giao công nghệ; triển khai ứng dụng, dịch vụ khoa học và tư vấn, thẩm tra, giám sát trong lĩnh vực theo chức năng và quy định của pháp luật. 
- Sản xuất thử theo quy định của pháp luật các sản phẩm trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu, cải tiến công nghệ trong lĩnh vực sinh học phân tử, y-sinh-dược học và các lĩnh vực khác liên quan.
- Đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực hệ gen học, y-sinh-dược học và các lĩnh vực khác liên quan.
- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hệ gen, y-sinh-dược học và các lĩnh vực khác liên quan; tổ chức vận động, tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ từ các tổ chức, cá nhân phục vụ nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất thử theo quy định của pháp luât.
- Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng viên chức, người lao động của đơn vị theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.
- Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các đơn vị chuyên môn

1. Phòng Hệ gen học người
2. Phòng Phân tích hệ gen
3. Phòng Hệ gen học môi trường
4. Phòng Hệ gen chức năng
5. Phòng Đa dạng sinh học hệ gen
6. Phòng Hệ gen học vi sinh
7. Phòng Hệ gen học miễn dịch

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ  
- Phòng Quản lý tổng hợp  
 
Tổng số: 67 người

- Số biên chế: 23
- Số hợp đồng: 44
- Giáo sư: 03
- Phó Giáo sư: 08
- Tiến sỹ: 31
- Thạc sỹ: 13
- Cử nhân: 23

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ

- Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo chức năng và nhiệm vụ của Viện;
- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực gen người và các sinh vật đặc hữu và các lĩnh vực Y sinh dược có liên quan.
- Tham gia đào tạo sau đại học tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Mở, Học viện Quân Y… và một số cơ sở giáo dục đào tạo khác.

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

Năm 2023, Viện có tổng số 53 công trình khoa đã được công bố, trong đó có 34 công trình đăng trên các tạp chí quốc tế (30 bài thuộc danh mục Q1, Q2 và 04 bài thuộc Q3 và Q4) và 19 bài trên tạp chí quốc gia và tạp chí chuyên ngành trong nước. Viên đ̣ã tham gia xuất bản 01 cuốn giáo trình và 06 giải pháp hữu ích.
Viện Nghiên cứu hệ gen tiếp tục chủ trì thực hiện 07 đề tài cấp nhà nước,06 nhiệm vụ do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ, 23 nhiêm vụ ̣cấp Viên Ḥàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, môt ṣố đề tài nhánh và nhiệm vụ ̣khác, theo 4 hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu về hệ gen học người, nghiên cứu về hệ gen học động vật, nghiên cứu về hệ gen học thực vật và nghiên cứu về hệ gen vi sinh vật và côn trùng.
Số NCS được đào tạo tại đơn vị là: 16
Số NCS là cán bộ của đơn vị đang đào tạo ở nước ngoài: 04

 
Website: www.igr.ac.vn