VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU

 

Nhà A8 - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Viện trưởng: TS. NCVC. Nguyễn Xuân Anh

Phó Viện trưởng: TS. NCVC. Đặng Thanh Hải
                              TS. NCVC. Nguyễn Ánh Dương

Quyết định số 60-HĐBT ngày 15/5/1986 của HĐBT nay là Chính phủ
Người ký: Phó Chủ tịch HĐBT Tố Hữu
 
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A8 - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(24) 37564380
Fax: (+84)(24) 38364696
Email:
 
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: TS. NCVC. Nguyễn Xuân Anh
Phó Viện trưởng: TS. NCVC. Đặng Thanh Hải
  TS. NCVC. Nguyễn Ánh Dương
 
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

- Chủ tịch hội đồng: TS. Lê Huy Minh

- Phó chủ tịch hội đồng: PGS. TS. Nguyễn Hồng Phương, TSKH. Ngô Thi Lư, TS. Đặng Thanh Hải

- Thư ký: TS. Nguyễn Ánh Dương

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Chức năng
 • Viện Vật lý địa cầu có các chức năng của tổ chức khoa học công nghệ chuyên ngành, thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản thường xuyên về vật lý địa cầu và các nghiên cứu, triển khai theo các hướng trọng điểm của Nhà nước trong từng thời kỳ, phục vụ công cuộc xây dựng kinh tế-xã hội, quốc phòng và giảm nhẹ thiên tai.
Nhiệm vụ
 • Tổ chức quan trắc và điều tra cơ bản về vật lý địa cầu, quản lý mạng lưới đài trạm vật lý địa cầu quốc gia.
 • Nghiên cứu đặc điểm các trường vật lý địa cầu phục vụ các yêu cầu khoa học và công nghệ, cụ thể là:
 1. Nghiên cứu chế độ hoạt động động đất lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam; nghiên cứu động đất sóng thần lãnh hải Việt Nam và các vùng kế cận.
 2. Nghiên cứu biến thiên trường từ Trái Đất và các hiện tượng liên quan trong tầng điện ly, từ quyển và hoạt hoạt động Mặt Trời.
 3. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc vỏ Trái Đất theo các tài liệu địa vật lý: từ telua, dị thường trọng lực và dị thường từ. Nghiên cứu từ tính đất đá và cổ từ phục vụ các nghiên cứu địa chất kiến tạo.
 4. Nghiên cứu vật lý khí quyển và ứng dụng trong công tác bảo vệ môi trường, phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Nghiên cứu hoạt động dông sét và đề xuất các giải pháp phòng chống, thiết kế, thi công, kiểm định hệ thống, thiết bị chống sét.
 • Nghiên cứu quá trình tiến hoá địa động lực vỏ Trái Đất và thạch quyển nói chung, khu vực Việt Nam và các vùng kế cận, bằng các tài liệu địa chấn, GPS, biến dạng...
 • Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp địa vật lý vào công tác khảo sát thăm dò và tìm kiếm khoáng sản, các nghiên cứu về môi trường. Nghiên cứu tìm kiếm nước ngầm và các khoáng sản. Nghiên cứu cấu trúc nông gần mặt đất phục vụ các nghiên cứu địa chất công trình; nghiên cứu đặc trưng ô nhiễm môi trường, an toàn đê đập. Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm và độ rủi do động đất, vi phân vùng động đất các thành phố và các công trình xây dựng lớn.
 • Tổ chức thực hiện việc báo tin động đất và cảnh báo sóng thần.
 • Đào tạo tiến sỹ về vật lý địa cầu và địa vật lý.
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC   LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn

- Phòng Địa chấn 
- Phòng Quan sát động đất
- Phòng Địa từ
- Phòng Vật lý khí quyển
- Phòng Địa vật lý
- Phòng Địa động lực
- Đài Điện ly Phú Thụy
- Phòng Vật lý kiến tạo 

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ  
- Phòng Quản lý tổng hợp  
- Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
- Trung tâm Ứng dụng vật lý địa cầu
- Mạng lưới đài trạm quan trắc vật lý địa cầu gồm :
24 trạm địa chấn, 04 đài địa từ,
08 trạm định vị sét và vật lý khí quyển,
01 trạm biến dạng, 01 Đài điện ly.
 
 
Tổng số CBVC: 99 người

- Số biên chế: 69
- Số hợp đồng: 30
- Giáo sư: 0
- Phó Giáo sư: 02 
- Tiến sỹ khoa học: 01
- Tiến sỹ: 17
- Thạc sỹ: 23
- Đại học: 26
- Khác: 20

 
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Tổ chức quan trắc, duy trì hoạt động thường xuyên của mạng lưới đài trạm Vật lý địa cầu quốc gia.
 • Thực hiện trực 24/24h hàng ngày phục vụ việc báo tin động đất và cảnh báo sóng thần trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam.
 • Thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu các cấp phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, quốc phòng và giảm nhẹ hậu quả thiên tai.
 • Tìm kiếm và tổ chức thực hiện các hợp đồng ứng dụng triển khai KHCN về đánh giá nguy hiểm động đất phục vụ thiết kế kháng chấn;… thiết kế, thi công phòng chống sét cho các công trình lớn của đất nước;
 
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT
 • Thành lập bản đồ phân vùng động đất lãnh thổ Việt Nam (tỷ lệ 1: 2.000.000 (1985); 1: 1.000.000 (1995).
 • Nghiên cứu tính động đất khu vực Đông Nam Á và các vùng kế cận.
 • Nghiên cứu dao động nền lãnh thổ Việt Nam.
 • Nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái đất và thạch quyển Việt Nam và các vùng lân cận.
 • Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm của động đất và sóng thần vùng ven biển và hải đảo Việt Nam và đề xuất các giải pháp phòng tránh giảm nhẹ hậu quả.
 • Mô phòng sự lan truyền sóng thần ở Biển Đông.
 • Xây dựng bản đồ cấu trúc sâu vỏ Trái đất lãnh thổ Việt Nam bằng tài liệu trọng lực.
 • Nghiên cứu cấu trúc sâu đới đứt gãy Sông hồng, đứt gãy Lai Châu - Điện Biên, đứt gãy Sơn La, đứt gãy Sông Cả, đứt gãy sông Sài Gòn … bằng phương pháp đo sâu từ telua.
 • Thành lập bản đồ các yếu tố từ mặt đất niên đại 1975,5.
 • Xây dựng mạng lưới điểm đo lặp quốc gia về địa từ gồm 56 điểm trên toàn quốc, xây dựng các bản đồ trường từ bình thường và biến thiên thế kỷ trong khoảng 5 năm một lần (1991.5, 1997.5, 2003.5).
 
THÔNG TIN KHÁC
 
 
 
 
 

 

 

TS. Nguyễn Xuân Anh