VIỆN ĐỊA LÝ

 
Trụ sở: Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội
Viện trưởng: PGS. TS. NCVCC. Đào Đình Châm
Phó Viện trưởng: TS. NCVCC. Nguyễn Mạnh Hà
                              TS. NCVC. Nguyễn Thanh Hoàn
Quyết định số 24/CP ngày 22/05/1993 của Chính phủ và Quyết định số 19/KHCNQG-QĐ ngày 19/6/1993 của Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Quyết định số 206/QĐ-VHL ngày 25/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Địa lý.

Người ký: GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu

 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội
Điện thoại: (84 24) 3756.3539
Fax: (84 24) 3836.1192
Email: vanthu@ig.vast.vn
Website: http://ig-vast.ac.vn/
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: PGS. TS. NCVCC. Đào Đình Châm
Phó Viện trưởng:

TS. NCVCC. Nguyễn Mạnh Hà

  TS. NCVC. Nguyễn Thanh Hoàn
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

- Chủ tịch hội đồng: PGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm
- Phó Chủ tịch hội đồng: PGS. TS. Phan Thị Thanh Hằng, TS. Nguyễn Thanh Hoàn
- Thư ký: TS. Lê Thị Thu Hiền
- Ủy viên: PGS. TS. Đào Đình Châm,  PGS. TS. Uông Đình Khanh, PGS. TS. Phạm Quang Vinh, TS. Nguyễn Mạnh Hà, TS. Lê Văn Hương, TS. Vũ Anh Tài, TS. Hoàng Lưu Thu Thủy, TS. Dương Thị Lịm, TS. Nguyễn Văn Hồng, TS. Nguyễn Quốc Trinh, GS. TSKH. Phạm Hoàng Hải, PGS.TS. Nguyễn Đình Dương, PGS. TS. Đặng Xuân Phong.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng: Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản và phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học địa lý và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu cơ bản quy luật và quá trình địa lý tự nhiên; đặc trưng địa lý tài nguyên và môi trường; nghiên cứu cơ bản về phương pháp địa lý học;
b) Đánh giá tổng hợp, điều tra cơ bản điều kiện, tài nguyên tự nhiên, tài nguyên nhân văn và môi trường;
c) Nghiên cứu cơ bản địa lý kinh tế, xã hội, nhân văn và những tác động của quá trình toàn cầu hóa;
d) Nghiên cứu dự báo, cảnh báo thiên tai và các biến động môi trường địa lý do tác động của con người và của quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu;
e) Nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực địa lý; thẩm định, tư vấn, đánh giá tác động môi trường các công trình dân sinh, kinh tế - xã hội;
f) Tổ chức thực hiện dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực địa lý và các lĩnh vực khác có liên quan;
g) Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực địa lý và các lĩnh vực khác có liên quan;
h) Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo địa lý và các lĩnh vực khác có liên quan;
i) Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
j) Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước;
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC   LỰC LƯỢNG CÁN BỘ

Các phòng chuyên môn:

1) Phòng Địa lý Thổ nhưỡng và Tài nguyên đất
2) Phòng Phân tích Thí nghiệm Tổng hợp Địa lý
3) Phòng Địa mạo - Địa động lực
4) Phòng Bản đồ, Viễn thám và Hệ thông tin địa lý (GIS)
5) Phòng Nghiên cứu và Xử lý Thông tin Môi trường
6) Phòng Địa lý Kinh tế - Xã hội và Nhân văn
7) Phòng Sinh thái Cảnh quan
8) Phòng Địa lý Khí hậu
9) Phòng Môi trường Địa lý
10) Phòng Địa lý Sinh vật
11) Phòng Địa lý Biển và Hải đảo
12) Phòng Tài nguyên Nước dưới đất
13) Phòng Tài nguyên Nước mặt
14) Trạm Nghiên cứu Tổng hợp Tài nguyên Môi trường miền Trung
15) Trạm Quan trắc, Nghiên cứu Địa lý và Môi trường đồng bằng Bắc Bộ

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ:  
- Phòng Quản lý tổng hợp  
 
Tổng số CBVC: 100 người

- Số biên chế: 80/83
- Số hợp đồng: 20
- Giáo sư: 01
- Phó Giáo sư: 06
- Tiến sỹ khoa học:01
- Tiến sỹ: 22
- Thạc sỹ: 53
- Cử nhân: 18
- Khác: 06

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ

•    Nghiên cứu, ứng dụng triển khai các đề tài Khoa học - Công nghệ:
Nghiên cứu, ứng dụng triển khai các đề tài Khoa học - Công nghệ: Tập trung vào các hướng nghiên cứu phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường, quản lý và phát triển kinh tế biển, đảo. Hiện nay các cán bộ của Viện đang tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ trong các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước như:
 - Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2020.
- Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.
- Chương trình Mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu.
- Chương trình KHCN Vũ trụ.
Từ các kết quả nghiên cứu trên, nhiều sản phẩm của đề tài đã được đưa vào ứng dụng hiệu quả trong nghiên cứu KHCN trong việc quy hoạch lãnh thổ, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và phòng tránh thiên tai, ổn định đời sống của các địa phương.
Viện Địa lý đã chủ trì và tham gia thực hiện nhiều đề tài KH&CN các cấp. Chỉ tính riêng năm 2013 đến nay, Viện đã chủ trì thực hiện 29 đề tài cấp Nhà nước, trong đó có 4 đề tài độc lập, 3 nhiệm vụ KHCN theo Nghị định thư, 15 đề tài thuộc Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, 5 Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ phát triển  KHCN Quốc gia (NAFOSTED), 1 Đề tài thuộc Dự án sưu tập bộ mẫu vật Quốc gia về thiên nhiên Việt Nam, 1 đề tài bảo vệ môi trường và 5 đề tài ủy quyền thực hiện tại Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam. Ở cấp Viện HLKHCNVN, Viện Địa lý đã chủ trì thực hiện 40 đề tài, bao gồm: 23 đề tài thuộc 7 hướng ưu tiên, 01 đề tài độc lập trẻ, 12 đề tài hợp tác với các Sở ban ngành địa phương, 3 đề tài hợp tác quốc tế; 20 đề tài cơ sở trẻ, 77 đề tài cấp cơ sở; Ngoài ra, Viện thực hiện trên 100 hợp đồng khoa học và công nghệ với các Sở KH&CN, các Doanh nghiệp bằng kinh phí sự nghiệp khoa học, đề tài nhánh với các tổ chức khoa học khác với tổng số tiền trên 168 tỷ đồng. Kết quả nghiên cứu của các đề tài KH&CN hầu hết đều có chất lượng tốt và được cơ quan quản lý các cấp, các đơn vị hợp tác với Viện đánh giá cao, đóng góp quan trọng, hiệu quả vào sự phát triển chung của Đất nước và của ngành khoa học Địa lý
Viện Địa lý đã công bố được trên 1.000 bài báo khoa học trên các Tạp chí Quốc tế, trong nước có uy tín, trong Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo quốc gia và quốc tế; xuất bản được trên 40 sách chuyên khảo, sách tham khảo, sổ tay hướng dẫn và giáo trình phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy.
•    Hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu KH&CN:
Công tác hợp tác quốc tế trong hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ và đào tạo sau đại học của Viện khá sôi động, đặc biệt là giai đoạn 2013 - 2018 với việc tổ chức các đoàn ra và đón đoàn vào nhằm thực hiện có hiệu quả các dự án/đề tài hợp tác quốc tế; tổ chức các hội thảo và seminar khoa học với sự chia sẻ thông tin của cộng đồng các nhà khoa học quốc tế; đào tạo và trao đổi cán bộ khoa học với các đối tác có quan hệ truyền thống; hợp tác nghiên cứu và nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ khoa học trẻ của Viện trong lĩnh vực địa lý, tài nguyên và môi trường. Hoạt động hợp tác quốc tế đã đem lại những hiệu quả to lớn không chỉ trong công tác nghiên cứu khoa học mà còn trong đào tạo, nâng cao năng lực của các cán bộ và công bố các công trình khoa học của Viện.
Hiện nay, Viện Địa lý đang tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu với các nước truyền thống như Nga, Đan Mạch, Đức, Bỉ, Ucraina, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Lào,... Nhân dịp Lễ kỷ niệm lần này, Viện chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp các nhà khoa học đến từ Hiệp Hội Địa lý Nhật Bản, Viện Địa lý Thái Bình Dương, Phân Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga và Hội Quan trắc Trái đất Đài Loan.
Viện Địa lý đã phối hợp cùng các tổ chức quốc tế tổ chức thành công các Hội nghị khoa học, thường xuyên – tăng cường hội nhập và nâng cao uy tín cho khoa học Địa lý Việt Nam.
•    Công tác đào tạo:
Từ năm 2014, theo Quyết định Thủ tướng CP Học viện Khoa học và Công nghệ trực thuộc Viện HL KHCNVN được thành lập. Khoa Địa lý là một trong 12 khoa chuyên ngành trực thuộc Học viện và Viện Địa lý là đơn vị nòng cốt của Khoa; Hiện nay Khoa có 4 mã ngành đào tạo trình độ Tiến sỹ gồm: Địa lý tự nhiên; Địa lý tài nguyên và môi trường; Thủy văn học; Bản đồ, Viễn thám và Hệ thông tin địa lý và đang quản lý 20 NCS đang học tập và nghiên cứu tại Viện và Khoa. Hàng năm, Khoa Địa lý thường xuyên tuyển sinh cho các mã ngành đào tạo này từ 6 đến 8 NCS.
Như vậy, từ khi trở thành cơ sở đào tạo SĐH đến nay, Viện Địa lý và Khoa Địa lý đã tuyển sinh được 98 NCS; trong đó có 59 NCS bảo vệ thành công luận án và đã được cấp bằng Tiến sĩ. Các NCS sau khi tốt nghiệp đã tiếp tục đóng góp quan trọng, hiệu quả vào công tác nghiên cứu khoa học, cho sự nghiệp đào tạo và phát triển của khoa học địa lý tại các Trường đại học, Viện nghiên cứu trong nước. Nhiều NCS đã trở thành các nhà quản lý tại các Bộ, Ban ngành ở Trung ương và các địa phương trong cả nước.
- Đào tạo chuyển giao công nghệ:
Trong khuôn khổ các đề tài, dự án, Viện đã phối hợp cùng với các chủ nhiệm đề tài, dự án tổ chức các lớp tập huấn nhằm hướng dẫn sử dụng các công nghệ :
+ Sử dụng mô hình thủy văn thủy lực trong việc phòng tránh thiên tai (lũ lụt, xâm nhập mặn, hạn hán...)
+ Sử dụng cơ sở dữ liệu GIS trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh thiên tai nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ của các cán bộ của các ngành, các địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Nghệ An, Quảng Nam...

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

Năm 2003: Huân chương Lao động hạng Nhì
Năm 2005: Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Công nghệ cho tập thể cán bộ Viện Địa lý về xây dựng tập Atlas Quốc gia
Năm 2008: Huân chương Lao động hạng Nhất, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Năm 2012: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Năm 2013: Bằng khen của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Năm 2015: Bằng khen của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW
Năm 2017: Cờ thi đua của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Năm 2018: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Ngoài ra, các cán bộ của Viện còn được trao nhiều thưởng khác như Giải VIFOTECH, Quả cầu vàng, Bằng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ, các giải thưởng cá nhân cho nhiều nhà khoa học trong Viện…

Một số hình ảnh của Viện Địa lý