VIỆN KHOA HỌC NĂNG LƯỢNG

 
Trụ sở: Nhà A9 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: TS.NCVCC. Đoàn Văn Bình
Phó Viện trưởng:  TS.NCVC. Nguyễn Quang Ninh
                               TS. NCVC. Nguyễn Hoài Nam

Quyết định số 60/2017/NĐ-CP. Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

images/stories/truso.jpg
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A9 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024)37564341
Fax: (024)37912224
Website: www.ies.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: TS.NCVCC. Đoàn Văn Bình
Phó Viện trưởng: TS.NCVC. Nguyễn Quang Ninh
  TS. NCVC. Nguyễn Hoài Nam
   
 
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC (2019-2021)

- Chủ tịch hội đồng: TS. Nguyễn Quang Ninh
- Ủy viên: TS. Đoàn Văn Bình, Viện Khoa học năng lượng; TS. Nguyễn Đình Quang, Viện Khoa học năng lượng; TS. Nguyễn Thúy Nga, Viện Khoa học năng lượng; TS. Nguyễn Hoài Nam, Viện Khoa học năng lượng; TS. Ngô Phương Lê, Viện Khoa học năng lượng; TS. Vũ Minh Pháp, Viện Khoa học năng lượng; TS. Lê Quang Sáng, Viện Khoa học năng lượng; ThS. Nguyễn Bình Khánh, Viện Khoa học năng lượng

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
 • Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản các nguồn tài nguyên năng lượng, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội - môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Nghiên cứu phát triển bền vững hệ thống năng lượng và an ninh năng lượng quốc gia;
 • Nghiên cứu khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn năng lượng truyên thống, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và năng lượng biển;
 • Nghiên cứu xác định cơ cấu và mức tiêu thụ nhiên liệu - năng lượng hợp lý trong kinh tế quốc dân;
 • Nghiên cứu sử dụng hiệu quả nhiên liệu - năng lượng trong khai thác, biến đổi, truyền tải, phân phối và tiêu thụ;
 • Nghiên cứu giảm thiểu ảnh hưởng của hoạt động năng lượng đến môi trường và biến đổi khí hậu;
 • Nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm các thiết bị và vật liệu mới trong năng lượng;
 • Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ mới trong lĩnh vực khoa học năng lượng;
 • Dịch vụ khoa học, công nghệ: Tư vấn, khảo sát, lập quy hoạch, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát các công trình năng lượng, điện lực và cơ sở hạ tầng có liên quan; Tham gia thẩm định trình độ công nghệ, thẩm định quy hoạch và đầu tư công trình năng lượng, điện lực, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án về năng lượng;
 • Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học năng lượng và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • HTQT trong lĩnh vực khoa học năng lượng và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm KHCNVN;
 • Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.
CƠ CẤU TỔ CHỨC   LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn
 • Trung tâm Nghiên cứu phát triển năng lượng bền vững(TT1);
 • Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ năng lượng tái tạo (TT2);
 • Trung tâm Tư vấn phát triển công nghệ năng lượng (TT3);
 • Phòng thí nghiệm Công nghệ năng lượng sạch
 • Phòng thí nghiệm thiết bị năng lượng.
Các đơn vị quản lý nghiệp vụ  
- Phòng Quản lý tổng hợp  
 
Tổng số CBVC: 60 người

- Số biên chế: 35
- Số hợp đồng: 25
- Tiến sỹ: 08
- Thạc sỹ: 31
- Cử nhân: 19
- Khác: 02

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Nghiên cứu khoa học và ứng dụng triển khai trong lĩnh vực năng lượng.
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT (tính từ 1/12/2017-30/12/2018)
•    Số đề tài KHCN, kinh phí được giao:
Đề tài thuộc chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020: 01 đề tài, kinh phí năm 2018: 5.000 triệu đồng
Đề tài cấp Viện HL: 04 đề tài,  kinh phí thực hiện 1.400 triệu đồng.
Đề tài cấp tỉnh, TP: 02 đề tài, kinh phí thực hiện 595 triệu đồng.
    Dịch vụ KHKT: 53 hợp đồng, kinh phí thực hiện 39.699 triệu đồng.
•    Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI và SCI-E: 02 bài;
•    Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế có mã chuẩn ISSN: 08 bài
•    Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc gia có mã ISSN: 05 bài;
•    Số báo cáo đăng tại hội nghị quốc tế có mã ISBN, trong danh mục Scopus: 06 bài;
•    Bằng độc quyền GPHI: 01 GPHI
•    Số NCS, cao học là cán bộ của đơn vị đang đào tạo ở nước ngoài: 01 NCS
•    Số NCS, học viên cao học đang đào tạo tại đơn vị, đào tạo ở trong nước: 06 NCS
 
Website: http://www.ies.vn

 

TS. Nguyễn Đình Quang