Chi tiết văn bản:

 Kiện toàn Ban Chỉ đạo Dự án "Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội"