Chi tiết văn bản:

 Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam