Chi tiết văn bản:

 Cử Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang