Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ