Chi tiết văn bản:

 Thông báo xây dựng hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ, dự án KHCN cho kế hoạch 2023