Chi tiết văn bản:

 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021