Chi tiết văn bản:

 Triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"