Chi tiết văn bản:

 Tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19