Chi tiết văn bản:

 Chỉ thị đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19