Chi tiết văn bản:

 Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19