Chi tiết văn bản:

 Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19