Chi tiết văn bản:

 Xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp thực hiện năm 2023