Chi tiết văn bản:

 Đăng ký đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc tại Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam