Chi tiết văn bản:

 Thay đổi thời gian thực hiện quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo đơn vị trực thuộc