Chi tiết văn bản:

 Thực hiện quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo đơn vị trực thuộc