Chi tiết văn bản:

 Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới