Chi tiết văn bản:

 Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới