Chi tiết văn bản:

 Kết luận của GS.VS. Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Chính phủ số tại cuộc họp Tổng kết năm 2021 và Kế hoạch năm 2022