Chi tiết văn bản:

 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024