Chi tiết văn bản:

 Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam