Chi tiết văn bản:

 Chỉ thị số 06 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ theo Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương