Chi tiết văn bản:

 (PBPL) - Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050