Chi tiết văn bản:

 Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo Chính phủ số của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam