Chi tiết văn bản:

 Thông báo về việc phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam