Chi tiết văn bản:

 Phê duyệt Chương trình phòng, chống ma tuý giai đoạn 2021-2025