Chi tiết văn bản:

 Sổ tay hướng dẫn áp dụng Danh mục nghề nghiệp Việt Nam