Chi tiết văn bản:

 Thành lập Ban Chỉ đạo dự án "Xây dựng giai đoạn 1 Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam"