Chi tiết văn bản:

 Thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Tin học và Điều khiển học nhiệm kỳ 2022-2027