Chi tiết văn bản:

 Sửa đổi, bổ sung và xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc