Chi tiết văn bản:

 Bổ nhiệm có thời hạn ông Đoàn Thái Sơn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Nghiên cứu viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Toán học giữ chức Quyền Viện trưởng Viện Toán học