Chi tiết văn bản:

 Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam