Chi tiết văn bản:

 Sửa đổi, bổ sung Danh mục mã định danh điện tử các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam