Chi tiết văn bản:

 Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phiên bản 2.0