Chi tiết văn bản:

 Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch beejng COVID-19 trong tình hình mới