Chi tiết văn bản:

 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam