Chi tiết văn bản:

 Về việc hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2023