Chi tiết văn bản:

 Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2023