Chi tiết văn bản:

 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KHCN năm 2024