Chi tiết văn bản:

 Thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ