Chi tiết văn bản:

 Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý các Dự án Sản xuất thử nghiệm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam