Chi tiết văn bản:

 KH Triển khai nhiệm vụ, công tác tư pháp năm 2023