Chi tiết văn bản:

 V/v xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp thực hiện năm 2024