Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Tiếng Việt Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam