Tổng hợp tình hình công khai

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II
2020 Biểu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 15/07/2020
2
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I
2020 Biểu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 15/04/2020
3
Công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2019
2019 Biểu số 03 20/01/2020
4
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II/2019
2019 Biểu số 3 15/07/2019
5
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2019
2019 Biểu số 3 15/04/2019