Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai thực hiện Dự toán Thu - Chi ngân sách đến hết Quý I/2023
2023 10/04/2023
2
Công khai thực hiện Dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2022
2022 15/02/2023
3
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết quý III/2022
2022 13/10/2022
4
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết Quý II.2022
2022 15/07/2022
5
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết Quý I.2022
2022 15/04/2022