Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
16
Điều hành thực hiện ngân sách năm 2018
2018 14060/BTC-NSNN 14/11/2018
17
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng 2018
2018 Biểu số 3 61/2017/TT-BTC 15/10/2018
18
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II/2018
2018 Biểu số 3 61/2017/TT-BTC 15/07/2018
19
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 20/06/2018
2018 1363/VHL-KHTC 29/06/2018
20
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2018
2018 Biểu số 3 61/2017/TT-BTC 15/04/2018